مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۹/۲ - ۱۱:۲۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان مجدد 2 قوس  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تکنالوژی معلوماتی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل

بست:

۴

وزارت یا اداره:

صحت عامه - ریاست تکنالوژی معلوماتی

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

کد بست:

(020)

گزارشده به:

آمرسیستم وشبکه تکنالوژی معلوماتی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه: طرح٬وبهبود بخشیدن پروژه های تکنالوژی معلوماتی بمنظور توسعه و انکشاف برنامه های تکنالوژی جهت ارایه خدمات معیاری تکنالوژی معلوماتی

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار٬ ربعوار وسالانه درمطابقت به پلان عمومی وزارت جهت رسیدن به اهداف عمومی.
 2. طرح پروژه ها به اساس معیارهای ملی و بین المللی.
 3. ارایه مشوره در تهیه و  انکشاف ستندردهای کمی و کیفی برای معلومات در باره پروژه ها.
 4. نظارت و مراقبت از نحوۀ تطبیق پروژه های تکنالوژی معلوماتی مطابق پلان جهت بهتر شدن سیستم ها.
 5. مدیریت، جمع آوری، تحلیل و تجزیه معلومات و ارائه راپور درمورد پروژه ها با در نظرداشت موثریت و مثمریت پروژه ها به منظور رسیدن به اهداف تعین شده.
 6. حصول اطمینان ازیافته ها، نتایج متوقعه و موثریت پروژه ها و استفاده تجارب در پروژه های بعدی.
 7. ارزیابی مشخصات پروژه های تطبیق شده مربوط به وزارت در سطح مرکز و ولایات.
 8. اداره پروژه های مربوط تکنالوژی معلوماتی و توانایی حل چالش های روزمره.
 9. تطبیق پروژه ها٬ معیاری ساختن سرور روم و پاور روم ها و نظارت دوامدار از آن درمرکز و ولایات .
 10. اشتراک و ابراز نظر درمجالس داوطلبی در رابطه به عقد قرارداد های تکنالوژی معلوماتی جهت شفافیت وخدمات بهتر.
 11. اشتراک در مجالس ارزیابی تخنیکی پروژه های تکنالوژی معلوماتی.
 12. همکاری در ارزیابی از اجراآت و کارکردهای کارمندان مربوطه.
 13. ترتیب گزارشات ماهوار٬ ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین٬ مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتر، تکنالوژی معلوماتی، و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورتکنالوژی معلوماتی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱- اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویب‌سایتwww.moph.gov.af  بدست آورده میتوانید.

۲-  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.