مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

faiz_admin
دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

Publish Date

Closing Date

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۹قوس سال ۱۳۹۷

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ( ریاست تکنالوژی معلوماتی ) (  ۲ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

 

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل

بست:

۴

وزارت یا اداره:

صحت عامه - ریاست تکنالوژی معلوماتی

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

کود بست

تعداد پست:

(۰۳۵)

۱

گزارشده به:

آمرسیستم وشبکه تکنالوژی معلوماتی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

۱۱/۷/۱۳۹۷

 

 

هدف وظیفه: طرح٬وبهبود بخشیدن پروژه های تکنالوژی معلوماتی غرض عرضه خدمات صحی باکیفیت درمطابقت با استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار٬ ربعوار وسالانه درمطابقت به پلان عمومی وزارت جهت رسیدن به اهداف عمومی.
 2. طرح پروژه ها به اساس معیارهای بین المللی.
 3. ارائه مشوره درتهیه و انکشاف ستندردهاکمی وکیفی برای معلومات درباره پروژه ها.
 4. نظارت ومراقبت ازنحوۀ تطبیق پروژه های تکنالوژی معلوماتی مطابق پلان جهت بهتر شدن سیستم ها.
 5. مدیریت، جمع آوری، تحلیل و تجزیه معلومات و ارائه راپور درمورد پروژه ها با درنظرداشت موثریت ومثمریت پروژه ها به منظور رسیدن به اهداف تعین شده.
 6. حصول اطمینان ازیافته ها، نتایج متوقعه وموثریت پروژه ها و استفاده تجارب در پروژه های بعدی.
 7. ارزیابی مشخصات پروژه های تطبیق شده مربوط به وزارت درسطح مرکز وولایات.
 8. اداره پروژه های مربوط تکنالوژی معلوماتی وتوانایی حل چالش های روزمره.
 9. تطبیق پروژه ها٬ معیاری ساختن سرور روم و پاور روم ها و نظارت دوامدار از آن درمرکز وولایات .
 10. اشتراک وابراز نظر درمجالس داوطلبی در رابطه به عقد قرارداد های تکنالوژی معلوماتی جهت شفافیت وخدمات بهتر.
 11. اشتراک درمجالس ارزیابی تخنیکی پروژه های تکنالوژی معلوماتی.
 12. ارزیابی ازاجراآت وکارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی درهماهنگی باریاست منابع بشری اداره.
 13. ترتیب گزارشات ماهوار٬ ربعوار و سالانه و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین٬ مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس دررشته های کمپیوترساینس٬ انجنیری کمپیوتر٬ مدیریت تکنالوژی معلوماتی٬ برنامه های کمپیوتری و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه).
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یادری) و آشنایی(تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  ضم فورم خانه پوری شده به  این ایمل آدرسgdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید .

همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های منابع بشری بدست آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری