مدیر عمومی امور مالی

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان 6 قوس سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی امور مالی

بست:

4

وزارت یا اداره:

 اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی /وزارت صحت عامه

بخش:

آمریت حمایتی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

 آمر حمایتی  

گزارش گیراز:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)        

کد بست:

012-008-010-37

تاریخ بازنگری:

۲۴/۰۶/۱۳۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه : مدیریت و کنترول از امور مربوط به مالی (تادیات، حواله جات، محاسبات و جمع آوری عواید) در مطابقت به قوانین، مقررات و طرزالعمل های نافذه؛

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی  جهت حصول اهداف استراتیژیک اداره
 • تهیه و ترتیب صورت حسابهای مالی مطابق به  استانداردهاي مالی و حسابي موجود ه به منظور اطمینان از صحت صورتهاي مالی ارائه شده.
 • اجرای طلبات، تادیات نقدی، ثبت و کنترول دارایی های ثابت و طی مراحل معاملات مختلف حسابی اداره در مطابقت به قوانین وطرزالعمل نافذه
 • مدیریت و تنظیم امورمربوط به تهیه وترتیب بودجه (عادی وانکشافی) اداره جهت برآوده شدن نیازمندی های اداره.
 • نظارت و کنترول از اجرای حواله های مصارف عادی و انکشافی اداره مربوطه جهت مطابقت در چوکات قانون.
 • نظارت و کنترول فورم استحقاق معاشات و فورم امر تادیه م 16 برای اجراآت بعدی.
 • اخذ تخصیصات بودجه منظورشده توسط وزارت مالیه بطور ربعوار ، سالانه ونظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات درتخصیص و ارسال بودجه عادی وانکشافی.
 • نظارت و تطبیق پالیسی های امور مالی و حسابی در عرصه مربوطه غرض انسجام بهتر امور.
 • ملاحظه تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکلات مالی اداره.
 • حصول اطمینان ازترتیب ارایه راپوربیلانس مصارفاتی طور ماهوار، ربع وار، وسالانه به مراجع ذیربط ومقامات ذیصلاح؛
 • پیگیري و دریافت  منابع مالی بر اساس بودجه اداره ملی تنظیم اموردوایی ومحصولات صحی  
 • حصول اطمینان از اینکه سیستم و طرزالعمل های مالی درست به اجرا درمی آیند و انحراف صورت نمی گیرد
 • نیازسنجی مالی برای آموزش پرسونل اداره بر اساس نیازها به منظور ارتقاء ظرفیت 
 • ارایه  گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای آمرین  ذیصلاح  بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش .
 • اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

 • این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛
 • داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس دریکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی ،CA،ACCAوبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته فوق الذکر ارجحيت داده ميشود.
 • تجربه کاری  حد اقل یک سال برای لیسانس
 • تسلط به یکی از زبان هاي رسمي کشور (دري یا پشتو) و آشنایی (تحریر وتکلم ) به زبان انگليسي
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفi
 • امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد.

ریفرنس ها:

 1. اساسات مهارت های مدیریت اصلاحات اداری 
 2. طرحه اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی 
 3. قانون خدمات ملکی 
 4. قانون کار 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   14 روز بعد از نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد

(قابل ذکر است  کسان که سندتحصیلی خویش را در سال های 1371 الی 1381 اخذ نموده است نظربه طرزالعمل خدمت ملکی اسناد خویش راتائید مجدد وزارت تحصیلات عالی نماید ) و در قسمت سند تجربه کار کسان که در بخش های دولتی کار نموده خلص نوانح که شش ماه از آن نگذشته باشد وافراد که در بخش خصوصی وانجیو ها تجربه کاری دارند باید کاپی قرارداد وفورم مالیه دهی خویش ضم نموده

 دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت: همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.