مدیر عمومی هستوپتولوژی

panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۳:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 14  حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست خدمات طب عدلی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

کود بست:            (035)

عنوان وظیفه:       مدیر عمومی هستوپتولوژی

بست:                 4

وزارت یا اداره:    وزارت صحت عامه – ریاست خدمات طب عدلی

موقعیت پست:      کابل(مرکز)

تعداد پست:          1

گزارشده به:         آمر طب عدلی

گزارش­گیر از:      کارمندان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

هدف وظیفه: فراهم سازی سهولت های  لازم از طریق عرضه خدمات عدلی طبی جهت بر آورده شدن اهداف اداره در مطابقت با استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری سال در مطابقت با پلان آمریت مربوطه.
 2. تنظیم، نظارت و کنترول از کار و فعالیت پرسونل مربوطه از مرحله اخذ سمپل الی تکمیل معاینات و ارائه نتایج.
 3. حصول اطمینان از اجرای معاینات مربوطه طور دقیق، به وقت و زمان و با در نظر داشت تماماً معیارات کنترول کیفیت و حصول اطمینان از کیفیت (QC/QA).
 4. نیاز سنجی، حفظ، نگهداشت، مصرف بجا، صرفه جوئی، گرفتن ریکارد مصرف و گزارش دهی از مصرف مواد و اکمالات به موقع مواد.
 5. رعایت و تطبیق ستندرد های لابراتواری به شمول وقایه از انتان، مصئونیت و امنیت لابراتوار ها.
 6. آماده ساختن لابراتوارهای طب عدلی برای اعتبار دهی لابراتوارها (Accreditation).
 7. ارتقای سطح دانش علمی و مسلکی به صورت دوامدار و توانائی فزیکی و روانی برای اشتراک در کورس های آموزشی کوتاه مدت در خارج از کشور.
 8. فراهم سازی و هم آهنگی امور تحقیقاتی در بخش هستوپتالوژی.
 9. نگهداری سمپل های معاینه شده به معیاد های معین به منظور کنترول کیفی از معاینات لابراتواری.
 10. رعایت تمام قوانین و مقررات، لوایح و پروتوکول های خدمات طب عدلی و مواد مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی.
 11. نظارت از ترتیب؛ تنظیم و کاربرد درست و دقیق کتاب ثبت و راجستر معاینات لابراتواری با میتود تطبیق شده.
 12. آماده گی کامل برای سفر های ولایتی به مقاصد نظارت از تطبیق پروتوکول ها و معیارات انکشاف داده شده لابراتواری و در صورت ضرورت به منظور اجرای سایر امور رسمی در ترکیب هیات و یا کمیسیون موظف. 
 13. اجراي نوكريوالي بيست و چهار ساعته در مقر تأسيسات طب عدلی.
 14. حمایت و سهمگیری در برنامه های انکشافی طب عدلی و فراهم سازی زمینه تحیقیقات در لابراتوارهای مربوطه.
 15. اشتراک در مجالس اداره مربوطه و ارائه پیشنهادات جهت بهبود کار و عرضه خدمات شعبه مربوطه و ارایه مشوره های سودمند به منظور انکشاف و اصلاح اداره.
 16. حفظ اسرار طبی و رعایت جدی اخلاق طبابت.
 17. تهیه وترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه وارائه آن به بخش مربوطه.
 18. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه به وی سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظر داشت  مواد (7) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

 1. فراغت ازمؤسسات تحصیلات عالی طبی تائید شده وزارت تحصیلات عالی کشور به متخصص پتالوژی ویا متخصص طب عدلی  ارجحیت داده میشود.
 2. دو سال تجربه کاری در بخش هستوپتالوژی طب عدلی.
 3. تسلط به یکی ازلسان های رسمی کشور(پشتو ویا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برناامه های ) MS Word  MS Excel and  MS PowerPoint ).
 • و به مهارت ساختن دیتابیس هستوپتالوژی طب عدلی ترجیح داده میشود.

 رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

 1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایت www.moph.gov.af بدست آورده میتوانید.
 2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 3. کاپی سند فراغت مکتب، پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
 4. کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست.
 5.  بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید.
 6. همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه بدست آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
 7. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.