مدیر مدیکل ریکارد

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۴۰

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : مدیر مدیکل ریکارد

وزارت /اداره      : وزارت صحت عامه/ ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا  

موقعیت               : (    شفاخانه ولایتی پکتیکا     )

ریاست               :  (   صحت عامه ولایت پکتیکا         )                              

بست                  : (  NTA-E  )

تعداد                         (1)     

جنسیت                : ذکور

گزارش به           :  سرطبیب شفاخانه 

محل امتحان         : ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

هدف وظیفه: حفظ وجمع آوری ارقام معلوماتی مریضان در کمپیوتر.

مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 • جمع آوری ارقام ومعلومات مریضان سراپا،داخل بستر ومریضان عاجل از تمام بخش ها
 • داخل نمودن ارقام در سیستم دیتابس
 • تهیه نمودن نمبر مدیکل ریکارد برای تمام دوسیه های بخش های شفاخانه
 • همکاری نمودن به بخش HMIS
 • تهیه وترتیب دوسیه ها و سیستم فایلنگ مریضان
 • حفظ ونگهداری اسناد ودوسیه مریضان رخصت شده

مواصفات:

 • درجه تحصیل : فارغ صنف دوازدهم
 • تجربه کاری : ۳ سال
 • به کارمندان صحی ارجیعیت داده میشود
 • مهارت های دیگر : مهارت قوی د رافهام وتفهیم
 • تسلط کامل در زبانهای پشتوو دری
 • اشنایی با کمپیوترولسان انگلیسی

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

داسناد لارشونکی تسلیمی :

 

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .