نرس زنانه  

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۵۵

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : نرس زنانه    

وزارت /اداره      : وزارت صحت عامه/ ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا  

موقعیت               : (    شفاخانه ولایتی پکتیکا     )

ریاست               :  (   صحت عامه ولایت پکتیکا         )                              

بست                  : (  NTA-E  )

تعداد                         (3)     

جنسیت                : اناث

گزارش به           :  مدیر نرسنک 

محل امتحان         : ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

هدف وظیفه :  عرضه خدمات موثر و معیاری عندالموقع مراقبت های جدی نرسنگ در بخش های مختلف شفاخانه جهت کاهش خطرات واقعات مرگ ومیر.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

 1. حصول اطمینان از تکمیل بودن تمام ادویه ، تجهیزات طبی و غیر طبی اطاق مراقبت های جدی یا ICU  عاجل ودیګر وارد های شفاخانه و OPD ها
 2. رعایت استندرد وقایه انتان و دیگر استندردها در پیش برد امورات کاری یومیه.
 3. تهیه و ترتیب تقسیم اوقات منظم  توزیع ادویه جات مریضان داخل بستر
 4. تطبیق ادویه ، چک نمودن علایم حیاتی و سایر مراقبت های جدی نرسنگ مطابق به هدایات داکتر موظف.
 5. درج علایم حیاتی مریضان و سایر مواظبت های نرسنگ مطابق چارت تداوی مریضان .
 6. حصول اطمینان ازانجام  معاینات لابراتوار واطلاع بموقع آن به داکتر موظف.
 7. تهیه وترتیب پلانهای کاري ماهوار، ربعوار و سالانه
 8. انجام نوکریوالي 24 ساعته مطابق جدول تهیه شده توسط اداره
 9. گذارشدهی به موقع از پیشرفت وچگونگی فعالیتهای بخش مربوطه
 10. اشتراک در راپور صبحانه بخش نرسنګ  
 11. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره مربوطه سپرده ميشود

مواصفات:

  • درجه تحصیل : فارغ التحصيل انستیتیوت علوم صحي ویا سایر انستیتیوت های راجستر شده وزارت تحصیلات عالي وتایید شده وزارت
  • تجارب لازمه : حد اقل ۳ سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
  • تسلط به زبان های رسمی ( پشتو ودری)

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

داسناد لارشونکی تسلیمی :

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .