رهنمود های وزارت صحت عامه

  • رهنمود های تغذی در شرایط شیوع ویروس کرونا در افغانستان

شماره رهنمود ها لینک های داونلود
1 فراخوان به حمایت از تغذی مناسب اطفال شیرخوار افغانستان در شرایط کوید-۱۹ برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 د ماشومانو او نو زېږو د تغذیې لپاره د مناسبې مرستې غوښتنه، او په افغانستان کې د کویډ-۱۹ اوسني وضیعت  برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 Call for Support for Appropriate Infant Feeding in Afghanistan Under the Covid-19 Pandemic برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 سوالات متداول راجع به شیردهی و کوید-۱۹ برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 په مکرر ډول پوښتل شوې پوښتنې د مور په شیدو تغذیه او کوید-۱۹ برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 Frequently Asked Question About Breastfeeding and Covid-19  برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 رهنمود تغذیه فنی ویروس کرونا (کووید-19) برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 د کوید-۱۹ د تغذیې تخنیکي لارښود برای دانلود اینجا کلیک کنید
9 Nutrition Technical Covid-19 Guidance Note برای دانلود اینجا کلیک کنید
10 رهنمود پروگرام های IMAM و IYCF در شرایط کوید-۱۹  برای دانلود اینجا کلیک کنید
11 د کوید-۱۹ شرایطو په نظر کی نیولو سره د IMAM او IYCF پروگرامونو لارښوود برای دانلود اینجا کلیک کنید
12 Guidance Note on IMAM IYCF Programming in the context of Covid-19 in Afghanistan برای دانلود اینجا کلیک کنید
13 رهنمود تطبیق برنامه تغذی به سطح جامعه (CBNP) در شرایط کوید-۱۹ برای دانلود اینجا کلیک کنید
14 د کوید-۱۹ د خپریدو په حالت کی د ټولني په کچه د تغذی د پروګرام د پلي کولو لارښوود برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

  • رهنمود های وقایوی شیوع ویروس کرونا کووید-۱۹

شماره رهنمود ها لینک های داونلود
1 تعریف واقعه برای سرویلانس - ویروس جدید کرونا برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 رهنمود سکریننگ برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 چک لیست نظارتی از مراکز صحی برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 رهنمود وقایه از انتان در مراکز صحی و شفاخانه ها برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 رهنمود اهتمامات برای جنازه مریضانی که از سبب کرونا فوت کرده برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 استفاده درست از وسایل محافظت شخصی پی پی ای برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 رهنمود تهیه و استفاده مواد ضد عفونی برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 رهنمود تغذی در جریان شیوع ویروس کرونا برای دانلود اینجا کلیک کنید
9 رهنمود قیود گشت و گذار در شهر ها برای دانلود اینجا کلیک کنید
10 رهنمود برای موسسات دولتی و غیر دولتی برای دانلود اینجا کلیک کنید
11 رهنمود برای ایستگاه های بس ها برای دانلود اینجا کلیک کنید
12 رهنمود قرنطین خانگی برای دانلود اینجا کلیک کنید
13 رهنمود برای اشخاص و موسسات خیریه مدد رسان برای دانلود اینجا کلیک کنید
14 رهنمود برای خبازی ها برای دانلود اینجا کلیک کنید
15 رهنمود مدیریت زباله های طبی برای کوید-19 (9 ثور) برای دانلود اینجا کلیک کنید
16    

 

  • رهنمود و مواد تبلیغاتی صحت روانی برای ویروس کرونا کووید-۱۹ 

شماره رهنمود ها لینک های داونلود
1 اعلانات شماره های تماس برای کمک های روانی-اجتماعی برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 MHPSS COVID19 Briefing Note FINAL_26 February 2020 برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 قهرمان من برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 ته زما اتل یی برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 د کووید 19 ناروغی د خپریدو له امله د روانی روغتیا او روانی تولنیزو ستونزو ته د رسیدنی او غبرگون_لند توضیحات برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 طرزالعمل موقت IASC-WHO-MHPSS جهت رسیدگی به نیاز های صحت روانی حین شیوع کووید 19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 مقابله با فشار های ناشی از بروز کرونا برای کارکنان صحی، کاهلان و اطفال (دری،پشتو) برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

  • رهنمود ها و پروتوکول های طب معالجوی شیوع ویروس کرونا کووید-۱۹

شماره رهنمود ها و پروتوکول ها لینک های داونلود
1 رهنمود مراقبت های تسکینی برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 رهنمود مدیریت واقعه ویروس کرونا برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 رهنمود عملیاتی برای مدیریت واقعه کوید-۱۹ برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 پروتوکول استفاده منطقی وسایل محافظت شخصی برای کرونا ویروس_ حمل 1399 برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 SOP for Corono Virus Sampling Dari  26 Jan 2020 برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 رهنمود مراقبت منزل برای مریضان کووید-۱۹ برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 رهنمود تهویه میخانیکی (وینتلاتور) برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 رهنمود پلان از سر گیری عملیات ها در پندیمی کووید-19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
9 پروتوکول تداوی کوید 19 در کاهلان برای دانلود اینجا کلیک کنید
10 د لویانو لپاره د کووید ۱۹ د درملني پروتوکول برای دانلود اینجا کلیک کنید
11 پروتوکول تداوی واقعه خفیف و متوسط کوید-19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
12 پروتوکول تداوی واقعه شدید کوید-19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
13 پروتوکول تشخیص کلینیکی کوید-19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
14 پروتوکول تشخیص معاینات متمم کوید-19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
15 پروتوکول تشخیص و تداوی انتان حاد شدید تنفسی برای دانلود اینجا کلیک کنید
16 پروتوکول تشخیص و تداوی شاک سپتیک برای دانلود اینجا کلیک کنید
17 پروتوکول تشخیص و تداوی عدم کفایه تنفسی برای دانلود اینجا کلیک کنید
18 پروتوکول رول زینک برای دانلود اینجا کلیک کنید
19 پروتوکول رول ویتامین دی برای دانلود اینجا کلیک کنید
20 پروتوکول رول ویتامین سی برای دانلود اینجا کلیک کنید
21 تداوی ضد مکروبی سینه بغل برای دانلود اینجا کلیک کنید
22 د زینک رول پروتوکول برای دانلود اینجا کلیک کنید
23 پروتوکول استفاده درست آکسیجن نزد مریضان کوید-19 برای دانلود اینجا کلیک کنید
24 د کویډ-19 ناروغانو لپاره په معقول او صحیح ډول د اکسیجن څخه د ګټې اخیستنې پروتوکول برای دانلود اینجا کلیک کنید
25 د ویتامین دی رول پروتوکول برای دانلود اینجا کلیک کنید
26 د ویتامین سی رول پروتوکول برای دانلود اینجا کلیک کنید
27 رهنمود جامع تشخیص ومراقبت کوید -19 در افغانستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
28 رهنمود جامع وقایه، تشخیص تریاژ و تداوی کوید-19  برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

  •  رهنمود ها و پروتوکول های دیگر

شماره رهنمود ها لینک های داونلود
1 رهنمود مراقبت افراد دارای معلولیت در حالت انتشار ویروس کرونا (CoVID-19) برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 د کرونا وایروس (CoVID-19) د پراخیدو په حال کی د معلولیت لرونکو وګړو ته د پاملرنه لارښود برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 رهنمود وقایه و کنترول انتان برای دیپارتمنت فارمسی شفاخانه ها و مراکز صحی برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 Guidance and Prevention Strategies for Hospital/Health Facility
Pharmacists
برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 رهنمود وقایه و کنترول انتان برای درملتون ها برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 Guidance and Prevention Strategies for Retail Pharmacy Workforce برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 پروتوکول مراقبت های کوید-19 نزد خانم های حامله برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 د هیواد امکاناتو ته په کتو د کوید-19 تشخیصیه لارښود  برای دانلود اینجا کلیک کنید