گزارش های مالی، تدارکاتی و قرارداد های کووید-19

شماره گزارش ها لینک های دانلود
1 گزارش بودجه اختصاصی برای مبارزه علیه کرونا و چگونگی مصرف آن در وزارت صحت عامه  برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 گزارش بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا و مصرف آن از شروع موج اول الی اخیر برج قوس 1399 برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 لست قرارداد ها جهت مبارزه با ویروس کرونا (آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک‌ها) برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 لست قرارداد های کوید-19 که از بودیجه عادی تدارک شده است برای دانلود اینجا کلیک کنید
5    
6    

 

  • قرارداد های خدمات مشورتی جهت عرضۀ خدمات صحی کووید-19 که با موسسات ملی و بین‌المللی عقد گردیده است:

 الف: قرارداد های اصلی

شماره قرارداد ها لینک های دانلود
1 سازمان صحی جهان (WHO) برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 یونیسف (UNICEF) برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 افغان جاپان برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 بدخشان برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 بادغیس برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 بغلان برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 بلخ برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 بامیان برای دانلود اینجا کلیک کنید
9 دایکندی برای دانلود اینجا کلیک کنید
10 فراه برای دانلود اینجا کلیک کنید
11 فاریاب برای دانلود اینجا کلیک کنید
12 غزنی برای دانلود اینجا کلیک کنید
13 غور برای دانلود اینجا کلیک کنید
14 هلمند برای دانلود اینجا کلیک کنید
15 هرات برای دانلود اینجا کلیک کنید
16 جوزجان برای دانلود اینجا کلیک کنید
17 کابل برای دانلود اینجا کلیک کنید
18 کندهار برای دانلود اینجا کلیک کنید
19 خوست برای دانلود اینجا کلیک کنید
20 کنر برای دانلود اینجا کلیک کنید
21 کندز برای دانلود اینجا کلیک کنید
22 لغمان برای دانلود اینجا کلیک کنید
23 لوگر برای دانلود اینجا کلیک کنید
24 ننگرهار برای دانلود اینجا کلیک کنید
25 نیمروز برای دانلود اینجا کلیک کنید
26 نورستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
27 پکتیا برای دانلود اینجا کلیک کنید
28 پکتیکا برای دانلود اینجا کلیک کنید
29 پروان - کاپیسا - پنجشیر برای دانلود اینجا کلیک کنید
30 سمنگان برای دانلود اینجا کلیک کنید
31 سرپل برای دانلود اینجا کلیک کنید
32 تخار برای دانلود اینجا کلیک کنید
33 پروژۀ ای آر ایچ اس پی (ERHSP Project) برای دانلود اینجا کلیک کنید
34 وردک برای دانلود اینجا کلیک کنید
35 زابل برای دانلود اینجا کلیک کنید
36 ارزگان برای دانلود اینجا کلیک کنید

 ب: تعدیل اول

شماره قرارداد ها لینک های دانلود
1 بدخشان برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 بادغیس برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 بغلان برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 بلخ برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 بامیان برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 دایکندی برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 فراه برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 فاریاب برای دانلود اینجا کلیک کنید
9 غزنی برای دانلود اینجا کلیک کنید
10 غور برای دانلود اینجا کلیک کنید
11 هلمند برای دانلود اینجا کلیک کنید
12 هرات برای دانلود اینجا کلیک کنید
13 جوزجان برای دانلود اینجا کلیک کنید
14 کابل برای دانلود اینجا کلیک کنید
15 کندهار برای دانلود اینجا کلیک کنید
16 خوست برای دانلود اینجا کلیک کنید
17 کنر برای دانلود اینجا کلیک کنید
18 کندز برای دانلود اینجا کلیک کنید
19 لغمان برای دانلود اینجا کلیک کنید
20 لوگر برای دانلود اینجا کلیک کنید
21 ننگرهار برای دانلود اینجا کلیک کنید
22 نیمروز برای دانلود اینجا کلیک کنید
23 نورستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
24 پکتیا برای دانلود اینجا کلیک کنید
25 پکتیکا برای دانلود اینجا کلیک کنید
26 پروان - کاپیسا - پنجشیر برای دانلود اینجا کلیک کنید
27 سمنگان برای دانلود اینجا کلیک کنید
28 سرپل برای دانلود اینجا کلیک کنید
29 تخار برای دانلود اینجا کلیک کنید
30 ارزگان برای دانلود اینجا کلیک کنید
31 وردک برای دانلود اینجا کلیک کنید
32 زابل برای دانلود اینجا کلیک کنید

ج: تعدیل دوم

شماره قرارداد ها لینک های دانلود
1 بدخشان برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 بادغیس برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 بغلان برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 بلخ برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 بامیان برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 دایکندی برای دانلود اینجا کلیک کنید
7 فراه برای دانلود اینجا کلیک کنید
8 فاریاب برای دانلود اینجا کلیک کنید
9 غزنی برای دانلود اینجا کلیک کنید
10 غور برای دانلود اینجا کلیک کنید
11 هلمند برای دانلود اینجا کلیک کنید
12 هرات برای دانلود اینجا کلیک کنید
13 جوزجان برای دانلود اینجا کلیک کنید
14 کندهار برای دانلود اینجا کلیک کنید
15 خوست برای دانلود اینجا کلیک کنید
16 کنر برای دانلود اینجا کلیک کنید
17 کندز برای دانلود اینجا کلیک کنید
18 لغمان برای دانلود اینجا کلیک کنید
19 لوگر برای دانلود اینجا کلیک کنید
20 نیمروز برای دانلود اینجا کلیک کنید
21 نورستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
22 پکتیا برای دانلود اینجا کلیک کنید
23 پکتیکا برای دانلود اینجا کلیک کنید
24 سمنگان برای دانلود اینجا کلیک کنید
25 سرپل برای دانلود اینجا کلیک کنید
26 پروان - پنجشیر - کاپیسا برای دانلود اینجا کلیک کنید
27 ارزگان برای دانلود اینجا کلیک کنید
28 وردک برای دانلود اینجا کلیک کنید
29 تخار برای دانلود اینجا کلیک کنید
30 زابل برای دانلود اینجا کلیک کنید
31 ننگرهار برای دانلود اینجا کلیک کنید

د: تعدیل سوم

شماره قرارداد ها لینک های دانلود
1 پروان - پنجشیر - کاپیسا برای دانلود اینجا کلیک کنید